محصولات › ژئوتکنیک › Auger 

Auger

این شرکت تامین کننده مقاوم ترین Auger های موجود در بازار بوده که  مدلهای
مختلف آنها در پروژه های متفاوت کاربرد دارند. این حلزونی های حفاری نه تنها
در پروژه ها بلکه در آزمایشگاه تخصصی مورد امتحان قرار گرفته اند. در بعضی
از مدلها دیگر نیاز به تعویض تمام حلزونی نیوده بلکه فقط شانک هشت پر محل
اتصال تعوض میگردد که صرفه جویی بسیار بالایی را در بر دارد.
بازگشت به ژئوتکنیک