محصولات › افزودنی ها و روانکارهای حفاری 

افزودنی ها و روانکارهای حفاری

افزودنی های حفاری مورد مصرف در انواع حفاری ها از کارخانه  MATEX  از کشور کانادا.